ul. Grudziądzka 45 | 87-100 Toruń |  tel. 0 56 611 77 00
szukaj:
Aktualności
Prokuratura Okręgowa
Prokuratury Rejonowe
Brodnica
Chełmno
Golub-Dobrzyń
Grudziądz
Toruń Centrum-Zachód
Toruń Wschód
Wąbrzeźno
Zagadnienia prawne
Przestępcze decyzje gospodarcze nie pozostały bezkarne
Prokuratura Okręgowa w Toruniu oskarżyła Żanetę B., Zbigniewa K i Roberta H. w sprawie V Ds. 37/12. W objętym śledztwem okresie jedynym akcjonariuszem Polski Przemysł Mięsny i Drobiarski MAT SA z siedzibą w Grudziądzu był Robert H., prezesem zarządu była Żaneta B, zaś członkiem zarządu Zbigniew K. Prezesem zarządu Polski Przemysł Mięsny i Drobiarski MAT SA był Zbigniew K., a członkiem zarządu Żaneta B.


W obu spółkach prokurentem był Robert H. Do dnia 14 marca 2012 r. Robert H. był jedynym udziałowcem i prokurentem w ROL–INWEST–EKO Sp. z o. o. z siedzibą w Grudziądzu, zaś członkami zarządu byli Żaneta B. i Zbigniew K. Zarządy: Polski Przemysł Mięsny i Drobiarski MAT SA oraz Zakłady Mięsne MAT Sp. z o. o.  podpisały z zarządem ROL–INWEST–EKO szereg umów (potem aneksowanych), na podstawie których spółce tej powierzono realizację usług, za uzgodnionym wynagrodzeniem. W celu zabezpieczenia wierzytelności na rzecz ROL–INWEST–EKO przewidziano odszkodowania oraz ustanowiono hipoteki umowne na nieruchomościach. Umowa obowiązywać miała 3 lata. Dodatkowo w przypadku rozwiązania umowy przed terminem, na jaki została zawarta, każdy z wymienionych odbiorców został zobowiązany do zapłaty wysokich kar umownych. Biegli, którzy dokonali analizy postanowień umownych wskazali, że decyzje o ich podpisaniu nie były racjonalne ani prawidłowe pod względem ekonomicznym i gospodarczym, między innymi, z uwagi na wysokość kar umownych w odniesieniu do wysokości miesięcznego wynagrodzenia za świadczone usługi. Ich wypowiedzenie skutkowało szkodą w majątku spółek z tytułu kar umownych. W przypadku Polski Przemysł Mięsny i Drobiarski MAT SA powstała szkoda majątkowa w wielkich rozmiarach, w wysokości 10.264.200 zł. W przypadku Zakładów Mięsnych MAT Sp. z o. o. doszło również do wyrządzenia szkody w wielkich rozmiarach - 10.067.562 zł. Naliczenie niewspółmiernych kar umownych doprowadziło do sytuacji, która obligowała zarządy spółek do złożenia wniosków o ogłoszenie ich upadłości. Żaneta B. oraz Zbigniew K. będąc uprawnionymi do reprezentowania firm: Polski Przemysł Mięsny i Drobiarski MAT SA i Zakłady Mięsne MAT Sp. z o. o. podjęli nadto decyzje o podpisaniu umów sprzedaży na rzecz ROL-INWEST-EKO Sp. z o. o. nieruchomości i praw związanych z nieruchomościami, przysługujących spółkom, którymi zarządzali. Strony uzgodniły, że ponieważ ROL–INWEST–EKO posiada w stosunku do zobowiązanych wymagalne wierzytelności, wynikające z kar umownych i odszkodowań, nastąpi ich potrącenie. Decyzje w przedmiocie zbycia nieruchomości i praw z nimi związanych - w sytuacji grożącej spółce upadłości, nie były racjonalne i prawidłowe pod względem ekonomicznym i prawnym. Sprzedaż nastąpiła poniżej wartości rynkowej wskazanych powyżej nieruchomości. Na podstawie wymienionych aktów notarialnych dokonano potrącenia wierzytelności na rzecz ROL—INWEST—EKO równoważnych cenie nabycia wszystkich nieruchomości i praw z nimi związanych, wyrządzając szkodę majątkową w wielkich rozmiarach zarówno w majątku podmiotu działającego pod firmą Polski Przemysł Mięsny i Drobiarski MAT SA (w wysokości 13.843.018,18 zł), jak i Zakładów Mięsnych MAT (12.182.400 zł). Doszło tym samym ponadto do udaremnienia zaspokojenia wielu wierzycieli spółek. W dacie podpisania aktów notarialnych wierzycielami Polski Przemysł Mięsny i Drobiarski MAT SA było 160 podmiotów gospodarczych. Natomiast wierzycielami Zakładów Mięsnych MAT było 165 podmiotów gospodarczych. Żaneta B. i Zbigniew K. mieli świadomość sytuacji finansowej, w jakiej znalazły się kierowane przez nich spółki. Swoim zachowaniem wyczerpali znamiona przestępstw z art. 308 kk w zw. z art. 300 § 3 kk w zw. z art. 300 § 1 kk w zb. z art. 296 § 3 kk w zw. z art. 296 § 2 kk w zw. z art. 296 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk. Ponadto, Robert H. będąc prokurentem – osobą zajmującą się sprawami majątkowymi spółki Polski Przemysł Mięsny i Drobiarski MAT SA, w celu uzyskania dla reprezentowanego podmiotu wsparcia finansowego od Banku Millenium SA, w postaci wydłużenia okresu spłaty kredytu na finansowanie bieżącej działalności, złożył nierzetelne pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wskazanego wsparcia finansowego tj. dopuścił się występku z art. 297 § 2 kk w zw. z art. 297 § 1 kk.

Rzecznik Prasowy
Andrzej Kukawski

informatyk | 13.07.2016 |
Niepełnosprawni
Poszukiwani
Poszukiwani
ePUAP

Adres skrzynki ePuap (PO Toruń) - /9c3gp2yg5i/SkrytkaESP

Kampania edukacyjna

Harmonogram dyżurów prokuratorów

Zobacz listę

Wspieramy
Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury
RODO
© 2007-2019 Prokuratura Okręgowa w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.